Park info
Français


Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Sunparks (hierna te noemen verhuurder) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van Sunparks:

 • Afspraken, die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdruk­kelijk tussen huurder en verhuurder zijn vast­gelegd.
 • Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van de parken van Sunparks zijn gehou­den zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, zijn gezelschap of de hem bezoe­ken­den aan personen en/of eigendommen van verhuurder of derden op het park c.a. ver­oor­zaakt. Hetgeen de huurder als ver­goeding aan verhuurder wegens schade­vergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daar­toe bestemde strekkende eenvoudi­ge schriftelijke aanschrijving van ver­huurster over te maken.
 • Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroor­za­ken: hetzelfde geldt voor motoren, werk­tuigen, gereed­schappen of dergelij­ke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoe­stellen of andere geluidprodu­cerende appara­ten dienen zodanig gebruikt te wor­den dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
 • Verhuurder heeft te allen tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onder­houdswerk­zaam­heden te (doen) verrich­ten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur­sommen.
 • Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet har­der rijden dan 15 km per uur. Mo­torrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde moto­ren.
 • Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan twee wielen van huur­der of diens gezel­schap of bezoekers van het park mogen niet op het terrein worden gestald.
 • Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwij­zingen en voor­schriften gegeven door of vanwege verhuur­der overeenkom­stig de bedoeling van dit reglement -zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster- stipt na te komen.
 • Verhuurder en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na vooraf­gaande waarschuwing– degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwij­deren en verdere toe­gang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeelte­lijke restitu­tie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
 • De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden be­woond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woon­plaats te hebben.
 • De huurder is verplicht de cottage van bin­nen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in de daarvoor be­stemde containers te depone­ren.
 • Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stipt na te ko­men. Op het waterge­deelte van het park mag niet met gemotoriseer­de vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Honden mogen niet buiten de ge­huurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hon­denbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgewe­ken, dient de desbetreffende hondenbezit­ter dit zelf direct op te ruimen.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik van faciliteiten e.d..
 • Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Verhuurder heeft ten allen tijde het recht gebouwen en installaties voor onderhouds­werkzaam­heden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daar­door het recht krijgt op gehele of gedeeltelij­ke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
 • Verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/bezoe­ker te verle­nen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceer­de plannen.
 • Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurder/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annule­ring van de huur/ver­huurovereen­komst of reservering.
 • De huurders van cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aange­geven tijden. Bij afwij­king hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan extra finan­ciële consequen­ties verbinden.
 • In de slaapvertrekken van de cottages en overige op alle brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
 • De rechtsvorm van de verhuurder is N.V. en zij behoudt zich het recht voor ook in de toekomst haar rechts­vorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.
 • Jacuzzi is toegelaten mits bijbetaling (€50) kleine zwembaden ( diameter 2 meter)
 • Tijdens droge periodes (code oranje/rood, gecommuniceerd door de overheid) zijn vuurplaatsen/open barbecues verboden.
 • De technische uitrusting van de niet-gemeenschappelijke installaties voldoen aan de normen van goed vakmanschap

©Copyrights Sunparks Kempense Meren| CONCEPTERIJ